ทนายความ ประดิษฐ์มนูธรรม

ทนายความ ประดิษฐ์มนูธรรม

ทนายความ

           ทนายความคือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ว่าความ* แก้ต่างคู่ความในคดี นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการยุติธรรม โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นทนายความอิสระ โดยหากมีประชาชน บริษัทหรือองค์กรใดๆ เกิดไม่ได้รับความยุติธรรมขึ้น ทนายจะมีหน้าที่ว่าความเพื่อแก้ต่างในคดีนั้น ๆ ให้ตามข้อกฎหมาย

       ทนายจะมีหน้าที่คล้ายคลึงกับพนักงานอัยการ ความแตกต่าง คือ พนักงานอัยการเป็นทนายความของแผ่นดิน ซึ่งได้รับเงินเดือนจากรัฐ แต่ทนายความจะได้รับเงินจากการว่าจ้างจากบุคคลหรือองค์กรทั่วไปในการว่าความหรือการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 
       *ว่าความและแก้ต่าง หมายถึง แก้ไขข้อกล่าวหาแทนคู่ความในคดีในชั้นศาลด้วยหลักฐานทางกฎหมาย เช่น ทนายทำหน้าที่ว่าความให้ลูกความของตนเอง เพื่อให้พ้นข้อกล่าวหา
 
ลักษณะงาน
       ทนายความจะทำหน้าที่ว่าความคดีอาญาและคดีแพ่ง ให้คำแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาบุคคลและธุรกิจในแง่ของ จัดการรายละเอียดด้านกฎหมายในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความแทนลูกความในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล งานของทนายความคือการปกป้องคุ้มครองลูกความ(ผู้ว่าจ้างทนาย) ด้วยการชี้แจ้งข้อกฎหมาย เพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกความของตนไม่มีความผิด ทนายยังสามารถจำแนกได้อีกหลายสาขา เช่น
บริษัทจัดหาทนายความ
จัดหาทนายความ
ทนายความ
จ้างทนาย
จ้างทนายความ
จ้างทนายร่างสัญญา
จ้างทนายไกล่เกลี่ย
จ้างทนายคดีแพ่ง
จ้างทนาย คดีอาญา
จ้างทนาย ทวงหนี้
ทนาย รับจ้าง
สำนักงานทนายความ มืออาชีพ
ปรึกษาทนาย มืออาชีพ
ทนายความ รับว่าความทั่วราชฯ
ปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย
ทนายความด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลคดีและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทางสิ่งแวดล้อม เช่น ทำงานให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนสิ่งแวดล้อม บริษัทกำจัดขยะหรือหน่วยงานรัฐในการช่วยดูแลข้อกฎหมายต่างๆ
ทนายความด้านภาษีอากร ดูแลกรณีที่เกี่ยวข้องกับภาษีให้กับบุคคลและบริษัทต่าง ๆ พวกเขาช่วยเหลือลูกความเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีความซับซ้อน เพื่อให้ลูกความจ่ายภาษีที่เหมาะสมกับรายได้ กำไรหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มี
ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทำหน้าที่ด้านกฎหมายการลงทุน ลิขสิทธิ์ การค้าและการฝีมือ เช่น ดนตรี หนังสือและภาพยนตร์
ทนายความครอบครัว ทำงานด้านกฎหมายในเรื่องภายในครอบครัว พวกเขาให้คำแนะนำลูกความเกี่ยวกับการหย่าร้าง การเลี้ยงดูบุตรและการรับบุตรบุญธรรม
ทนายความด้านความปลอดภัย ทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหุ้น รักษาและดูแลเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับ
ขั้นตอนการทำงาน
สื่อสารกับลูกความ เพื่อทำความเข้าใจประเภทของคดีว่าเป็นแพ่ง หรืออาญา มีใครซึ่งมีสถานะใดบ้างที่เป็นคู่กรณี รวมทั้งสอบถามเพื่อนร่วมงาน ผู้พิพากษา และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีทำความเข้าใจและหาหลักฐานเพิ่มเติม
จัดทำวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย ตีความกฎหมาย คำพิพากษา และระเบียบข้อบังคับ สำหรับบุคคลและบริษัท
นำเสนอข้อเท็จจริงด้วยหลักฐานและคำให้การของลูกความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางคดีและทำการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งทางคดีในนามของลูกความ ไม่ว่าสถานะของลูกความของเราจะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ตาม
หากลูกความเป็นโจทก์ ทนายต้องเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่างคำฟ้องและยื่นฟ้องต่อศาล พร้อมแนบเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับการพิจารณาโดยง่าย โดยเมื่อเรื่องถึงชั้นศาล ทนายความต้องไปศาลทุกนัดจนเสร็จสิ้นคดี
ในกรณีที่ลูกความเป็นจำเลย ทนายต้องรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อจำเลย แล้วนำไปพิสูจน์ต่อศาลแก้ข้อกล่าวหาของโจทก์ โดยเมื่อเรื่องถึงชั้นศาล ทนายความต้องไปศาลทุกนัด ตั้งแต่นัดไต่สวนมูลฟ้อง นัดสืบพยาน จนถึงวันที่ศาลตัดสิน เป็นอันเสร็จคดี
เมื่อคดีเสร็จสิ้นแล้วก็รับค่าทนายความตามที่ตกลงกันไว้ และห้ามเปิดเผยความลับของผู้ที่ตนว่าความให้ เว้นแต่ลูกความจะอนุญาต
สถานที่ทำงาน
       งานของทนายความมีทั้งในสำนักงานและสถานที่อื่นๆ ที่ต้องไปติดต่อประสานงาน
 
สำนักงานทนายความ หรือสำนักงานที่ตนเองสังกัด ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องไปประสานงานกับใคร ทนายมักจะทำงานเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในสำนักงานของตนเอง
สถานที่เกิดเหตุ สถานที่สำคัญที่ทนายควรไปด้วยตัวเอง เพื่อสืบหาหลักฐานจากพยาน และข้อมูลต่างๆ
ศาล บทสรุปกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นที่ศาล ทนายต้องเข้าว่าความแก้ต่างให้แก่ลูกความ รับฟังคำพิจารณาในศาลเป็นส่วนใหญ่
สถานีตำรวจ ทนายอาจต้องทำหน้าที่ประกันตัวลูกความ ประสานงานกับตำรวจ โดยให้ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบหาหลักฐาน
โรงพยาบาล หลายครั้งที่คดีอาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านนิติเวชในการพิสูจน์ ทนายความจึงอาจต้องประสานงานกับทางโรงพยาบาล เพื่อใบรับรองแพทย์ หรือคำยืนยันจากแพทย์เพื่อประโยชน์ทางคดี
เรือนจำ บางกรณีที่ลูกความหรือพยานเป็นจำเลยและอาจถูกฝากขัง จึงต้องมีการเดินทางไปเจรจาและสอบถามลูกความที่เรือนจำนั้นแห่งนั้นด้วย
แหล่งที่พักอาศัยและอื่นๆ ทนายอาจต้องหาหลักฐาน รวบรวมข้อมูลจากที่พักอาศัยของผู้เกี่ยวข้องกับคดีความ
ผู้ที่ต้องทำงานด้วย
ลูกความ ผู้ที่ว่าจ้างให้เราว่าความให้ ไม่ว่าจะในกรณีที่เป็นโจทก์ (ผู้เสียหาย) หรือจำเลย (ผู้ถูกกล่าวหา) ลูกความต้องสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ให้ทนายรับทราบเพื่อหาทางแก้ไขและคืนความยุติธรรมให้แก่ลูกความตามความถูกต้องของกฎหมาย
อัยการ หากคู่คดีของเราเป็นหน่วยงานรัฐ อัยการจะเป็นผู้ว่าความให้อีกฝ่าย ซึ่งเราต้องต่อสู้ด้วยในชั้นศาล
ตำรวจ ในขั้นตอนการดำเนินคดี ทนายต้องขอความร่วมมือจากตำรวจ ให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ เช่น ขอดูเอกสารหรือบันทึกประจำวัน เดินทางไปปิดหมายศาลจำเลย ดักจับผู้ต้องหาหรือคุยกับพยาน
ราชทัณฑ์ ในกรณีที่ลูกความหรือพยานของทนายอยู่ในเรือนจำ ต้องมีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ด้วย
พยาน ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ที่ทนายความต้องพูดคุยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับรูปคดี
ผู้พิพากษา ในขั้นตอนการสืบคดีและขึ้นศาล ทนายความจะต้องว่าความต่อหน้าผู้พิพากษาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ ซึ่งเป็นผู้พิจารณาคดีทั้งหมด
ทางเลือกอาชีพ
       ทนายความสามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย ทั้งสายตรงและสายรอง โดยอาชีพสายตรงของนิติศาสตร์ อาทิ
 
ผู้พิพากษา
อัยการ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (Law Firm) ที่ทำงานในสำนักกฎหมายให้กับองค์กรบริษัทต่าง
นิติกร คือ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ส่วน
บริษัทจัดหาทนายความ
จัดหาทนายความ
ทนายความ
จ้างทนาย
จ้างทนายความ
จ้างทนายร่างสัญญา
ข้อดีของอาชีพ
ทนายความเป็นอาชีพอิสระ ไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของหน่วยงานใดและเป็นเครื่องมือในการผดุงความยุติธรรม ตลอดจนคุ้มครองสิทธิให้กับผู้กระทำความผิด เช่น ในคดีอาญาที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน 18 ปี กฎหมายบังคับว่าต้องมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือ
ทนายความเป็นวิชาชีพผูกขาด หมายถึง ผู้ที่สามารถประกอบอาชีพทนายความได้นั้นต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น คนต่างชาติไม่สามารถเป็นทนายความได้ หมดปัญหาการถูกแย่งอาชีพ
ทนายความเป็นผู้คานอำนาจรัฐ ( ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ) โดยเฉพาะการว่าความสู้กับพนักงานอัยการในคดีอาญา หรือการฟ้องหน่วยงานรัฐอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดฯลฯสร้างความสมดุลให้กระบวนการยุติธรรม เพราะปัจจุบันศาลไทยใช้ระบบกล่าวหา คือ แบ่งคู่ความออกเป็น 2 ฝ่าย แล้วให้แต่ละฝ่ายเอาพยานหลักฐานมานำสืบหักล้างหันในศาล ทนายความจึงมีบทบาทในการทำหน้าที่นี้แทนผู้เสียหาย
 
ข้อจำกัดของอาชีพ
รายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากอาชีพทนายความไม่ใช่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงไม่มีเงินเดือนประจำ รายได้ของทนายความจึงมาจากการว่าความรับคดีเป็นหลัก ประกอบการเงินที่ได้จากการรับเป็นที่ปรึกษาคดีของบริษัท ห้างร้าน
เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากการทำคดีความแต่ละคดีนั้น ทนายความต้องเจอกับอิทธิพลและแรงกดดันมากมายจากฝ่ายตรงข้าม
เป็นอาชีพที่ต้องเดินทางตลอดเวลา มีเวลาพักผ่อนน้อย และอยู่กับความเครียดเป็นส่วนใหญ่
ปริมาณงานค่อนข้างมาก บ่อยครั้งที่ต้องทำงานล่วงเวลา
 
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับอาชีพ
ช่างสังเกตและจดจำ คุณสมบัติข้อต้นๆ ของทนายความเพราะมีข้อกฎหมายจำนวนมากที่ต้องจดจำ รวมทั้งการช่างสังเกตก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณเป็นทนายที่ดีได้
คิดและพูดอย่างมีหลักการและเหตุผล การใช้หลักการและเหตุผลเป็นหลักสำคัญในการทำงานทางด้านกฎหมาย ดังนั้นการทำงานที่มีหลักการและเหตุผลรองรับจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี เวลาและเงื่อนไขต่างๆ ทางกฎหมาย รวมถึงความเดือดร้อนของลูกความ อาจทำให้การทำงานของทนายเกิดความกดดันและความเครียดได้บ่อยครั้ง
มีความรับผิดชอบสูง ทนายความเป็นอาชีพที่มีหน้าที่หลายอย่างดังนั้นความรับผิดชอบทั้งด้านเวลาและเนื้องาน การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสิ่งพูดหรือเขียนลงไปล้วนมีผลทางกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อรูปคดีและลูกความของเราอย่างแน่นอน
กระตือรือร้น ชอบหาความรู้ใหม่ ๆ หากเป็นคนใฝ่หาความรู้ หากได้ติดตามข่าวสารด้านกฎหมาย อาชญากรรม หรือกฎหมายใหม่ ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ จะช่วยพัฒนาการทำงานด้านนี้ได้มากยิ่งขึ้น

จัดหาทนายความประดิษฐ์มนูธรรม
จัดหาทนายความถนนประดิษฐ์มนูธรรม

STD Serve บริษัทจัดหาทนายความ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

บริษัทจัดหาทนายความ จัดหาทนายความ ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ให้คำแนะนำ จัดหาทนายความ จัดหาทนายความ แบบครบวงจร ปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ทนายความ รับว่าความทั่วราชฯ  สำนักงานทนายความ มืออาชีพ  จ้างทนาย คดีอาญา จ้างทนายคดีแพ่ง จ้างทนายร่างสัญญา จ้างทนายความ รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD Serve บริษัทจัดหาทนายความ

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานบริษัทจัดหาทนายความ มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับจัดหาทนายความ ทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD Serve บริษัทจัดหาทนายความ
กดโทรเลย