ขายหิน

ขายหิน

ขายหิน

หิน (Rock) หมายถึง มวลของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 3 ชนิดใหญ่
 
1. หินอัคนี (Igneous Rock)
เกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกแทรกดันขึ้นมาแล้วตกผลึกเป็นแร่ต่างๆ และเย็นตัวลงจับตัวแน่นเป็นหินที่ผิวโลก แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
• หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive Igneous Rock) เกิดจากการเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ ของหินหนืดใต้เปลือกโลก มีผลึกแร่ขนาดใหญ่ (>1 มิลลิเมตร) เช่นหินแกรนิต (Granite) หินไดออไรต์ (Diorite) หินแกบโบร (Gabbro)
• หินอัคนีพุ (Extruisive Igneous Rock) หรือหินภูเขาไฟ (Volcanic Rock) เกิดจากการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วของหินหนืดที่ดันตัวพุออกมานอกผิวโลกเป็นลาวา (Lava) ผลึกแร่มีขนาดเล็กหรือไม่เกิดผลึกเลยเช่น หินบะซอลต์ (Basalt) หินแอนดีไซต์ (Andesite) หินไรโอไลต์ (Rhyolite)
2. หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary Rock)
เกิดจากการทับถม และสะสมตัวของตะกอนต่างๆ ได้แก่ เศษหิน แร่ กรวด ทราย ดินที่ผุพังหรือสึกกร่อนถูกชะละลายมาจากหินเดิม โดยตัวการธรรมชาติ คือ ธารน้ำ ลม ธารน้ำแข็งหรือคลื่นในทะเล พัดพาไปทับถมและแข็งตัวเป็นหินในแอ่งสะสมตัวหินชนิดนี้แบ่งตามลักษณะเนื้อหินได้ 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
• หินชั้นเนื้อประสม (Clastic Sedimentary Rock) เป็นหินชั้นที่เนื้อเดิมของตะกอน พวกกรวด ทราย เศษหินและดิน ยังคงสภาพอยู่ให้พิสูจน์ได้ เช่น หินทราย (Sandstone) หินดินดาน (Shale) หินกรวดมน (Conglomerate) เป็นต้น
• หินเนื้อประสาน (Nonclastic Sedimentary Rock) เป็นหินที่เกิดจากการตกผลึกทางเคมี หรือจากสิ่งมีชีวิต มีเนื้อประสานกันแน่นไม่สามารถพิสูจน์สภาพเดิมได้ เช่น หินปูน (Limestone) หินเชิร์ต (Chert) เกลือหิน (Rock Salte) ถ่านหิน (Coal) เป็นต้น
 
3. หินแปร (Metamorphic Rock)
เกิดจากการแปรสภาพโดยการกระทำของความร้อน ความดันและปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้เนื้อหิน แร่ประกอบหินและโครงสร้างเปลี่ยนไปจากเดิม การแปรสภาพของหินจะอยู่ในสถานะของของแข็ง ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
• การแปรสภาพบริเวณไพศาล (Regional metamorphism) เกิดเป็นบริเวณกว้างโดยมีความร้อนและความดันทำให้เกิดแร่ใหม่หรือผลึกใหม่เกิดขึ้น มีการจัดเรียงตัวของแร่ใหม่ และแสดงริ้วขนาน (Foliation) อันเนื่องมาจากแร่เดิมถูกบีบอัดจนเรียงตัวเป็นแนวหรือแถบขนานกัน เช่น หินไนส์ (Gneiss) หินชีสต์ (Schist) และหินชนวน (Slate) เป็นต้น
• การแปรสภาพสัมผัส (Contact metamorphism) เกิดจากการแปรสภาพโดยความร้อนและปฏิกิริยาทางเคมีของสารละลายที่ขึ้นมากับหินหนืดมาสัมผัสกับหินท้องที่ ไม่มีอิทธิพลของความดันมากนัก ปฏิกิริยาทางเคมีอาจทำให้ได้แร่ใหม่บางส่วนหรือเกิดแร่ใหม่แทนที่แร่ในหินเดิม หินแปรที่เกิดขึ้นจะมีการจัดเรียงตัวของแร่ใหม่ ไม่แสดงริ้วขนาน (Nonfoliation) เช่น หินอ่อน (Marble) หินควอตไซต์ (Quartzi)
ร้านขายหินธรรมชาติ
ร้านขายหินกาบ
ร้านขายหิน ปูพื้น
ขายหิน
ขายหิน ก้อนใหญ่
ขายหิน ธรรมชาติ
ขายหิน แม่น้ำ
ขายหิน เกล็ด
ขายหิน เทียม
ขายหิน กรวดจัดสวน
ขายก้อน หินใหญ่
ขายหิน ประดับ
หินอ่อน
              หินอ่อน (Marble) กำเนิดหินอ่อนมาจากแคลเซียมคาร์บอเนต(หินปูน)ที่สะสมอยู่ในท้องทะเลหรือมหาสมุทรมาก่อน กระทั่งเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นในบริเวณดังกล่าว คือที่ๆ เคยเป็นทะเลหรือมหาสมุทรกลับกลายเป็นภูเขาขึ้นมา และที่ๆ เคยเป็นบกเป็นภูเขามากลับกลายเป็นทะเล รวมถึงผ่านกระบวนการทางธรณี เช่น เกิดมีแมกมาไหลออกมา และพอดีหินที่สะสมไว้ในทะเลไปโดนกับแมกมาเข้า สำคัญคือแมกมานั้นเต็มไปด้วยความร้อน ความดัน และก๊าซ จึงทำให้แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) ละลาย แล้วตกผลึก เกิดเป็นหินอ่อนขึ้นมาได้ในที่สุด  และได้มีการเอาหินอ่อนชนิดนี้มาใช้แกะสลักกันตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้ว เช่นใช้แกะรูปคนในทางด้านศิลปะเป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้ประกอบรอบนอกสิ่งอื่นอีกด้วย โดยเฉพาะในสิ่งก่อสร้างเป็นต้
หินแกรนิต
               หินแกรนิต (Granite) การกำเนิดหิน หินแกรนิตเป็นหินอัคนีเกิดขึ้นจากแมกมา แมกมาเนื้อแกรนิตมีต้นกำเนิดที่หลากหลายแต่มันต้องแทรกดันผ่านหินอื่นขึ้นมา การแทรกดันของแกรนิตทั้งหลายเกิดขึ้นที่ความลึกใต้ผิวโลกซึ่งปรกติแล้วจะลึกมากกว่า 1.5 กิโลเมตรและอาจลึกมากถึง 50 กิโลเมตรอยู่ในชั้นเปลือกโลกในส่วนของทวีป การกำเนิดของหินแกรนิตนั้นยังมีการโต้แย้งกันซึ่งนำไปสู่รูปแบบการจำแนกที่หลากหลาย การจำแนกนั้นถูกแบ่งออกตามภูมิภาคของโลก มีทั้งแบบฝรั่งเศส แบบอังกฤษ และแบบของอเมริกา ความสับสนนี้เกิดขึ้นเพราะว่ารูปแบบการจำแนกนั้นกำหนดให้แกรนิตมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วการจำแนกแบบ “อัลฟาเบ็ตซุป” (alphabet soup) นั้นมักถูกนำมาใช้เนื่องจากการจำแนกของมันอยู่บนพื้นฐานของการกำเนิดของแมกมา 
หินพื้นผิวพิเศษ
               หินพื้นผิวพิเศษ (Specialty Surface process) กระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของหินแกรนิตและหินอ่อน โดยผ่านปฏิกริยาทางเคมี หรือพลังงาน ได้แก่กระบวนการกัดกรด ,กระบวนการขัดมัน ,กระบวนการพ่นทราย ,กระบวนการพ่นน้ำ ,กระบวนการพ่นไฟ ,กระบวนการหน้ากระแทก ฯลฯ ทำให้ได้หน้าพื้นผิวหินแกรนิตและหินอ่อน มีเอกเอกลักษณ์เฉพาะ  เพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวสินค้ามากยิ่งขึ้น
หินลูกเต๋า
               หินลูกเต๋า (Cobble Stone) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการตกแต่งพื้นที่บริเวณรอบบ้านให้ดูดีมีสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นงานปูพื้นถนน,  ปูพื้นโรงรถ, ปูพื้นสนาม, จัดสวน, รวมทั้งปูพื้นลานอเนกประสงค์,  หินชนิดนี้มีความแข็งแกร่งทนทาน รับน้ำหนักได้ดี และติดตั้งง่าย
ร้านขายหินธรรมชาติ
ร้านขายหินกาบ
ร้านขายหิน ปูพื้น
ขายหิน
ขายหิน ก้อนใหญ่
ขายหิน ธรรมชาติ

STD Serve ร้านขายหินธรรมชาติ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

ร้านขายหินธรรมชาติ จำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก หินธรรมชาติ หินตกแต่งสวน หินกาบ หินมอส หินฟองน้ำ หินกรวด หินน้ำตก หินประดับสวนโต๊ะหินธรรมชาติ หินแปรรูป หินลูกหมุน หินแผ่น อ่างหิน ป้ายหินธรรมชาติ หินฟันม้า หินพื้นผิวพิเศษ หินลูกเต๋า หินอ่อน หินแกรนิต หินกรวด หินทายแดง หินกาบม่านน้ำตก หินทราย หินกระเบื้อง กรวดล้าง ทรายล้าง หินภูเขา หินศิลาแลง รับประกันงาน ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD Serve ร้านขายหินธรรมชาติ

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานร้านขายหินธรรมชาติ มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับงาน ติดตั้ง ขาย หินธรรมชาติ ทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD Serve ร้านขายหินธรรมชาติ เท่านั้น
กดโทรเลย